Mana isan’andro – Alatsinainy 20 Jolay 2015

      1. Mana_20072015 - FMMB

EZEKIELA 47. 13-23 F. 6
Tsy misy diso anjara

Tsy mba olombelona eto no mametra izay anjara tanin’ny firenen’Israely roa ambin’ny folo (13).

Mety alaim-panahy tokoa ny tsirairay hifidy izay tsara na izay mahavokatra toy ny tamin’i Lota sy Abrahama (Genesisy 13. 11). Zara tany mitovy refy no nasainy nofaritana (14), Andriamanitra marina izy ary marina amin’izay ataony rehetra. Marina sy mahitsy Izy. » (Deotoronomia 32. 4).

Andriamanitra mahatanteraka ny Teny fampanantenany (Genesisy 12. 7).

Hatry ny ela no efa tao am-pon’Andriamanitra ny anjaran’ny vahoakany. Na dia “mafy hatoka” aza izy ireo (Deotoronomia 9. 13), tsy niala tamin’ny teniny Izy : “ samy handova avokoa ianareo rehetra, satria efa nanangan-tànana hanome ity ho an’ny razanareo Aho, ka dia ho azonareo ho lova ity tany ity. » (Ezekiela 47. 14).

Izy no mamaritra.

Na dia nisy novainy aza ny famaritana ny tany toy ny faritanin’ny Gileadita atsinanan’i Jordana ohatra, tsy tafiditra tamin’ny famaritana voalohany natokany ho an’Israely (18; Nomery 34. 12), tsy nisy diso anjara izy ireo. Na dia miovaova aza ny tontolo manodidina antsika, ny anjarantsika dia miafina ao amin’Andriamanitra irery ihany, matokia Azy.

Fitondrana mitovy.

Ireo mpivahiny izay mino ny Andriamanitr’Israely lasa mpiombon-dova aminy azo avy amin’ny fomba filokana mitovy mba hanan’izy ireo ny anjara faritaniny koa (23) : « Lalàna iray no ho amin’ny tompon-tany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo. » (Eksodosy 12. 49). Raha olana matetika ho an’ny olombelona ny resaka lova, ho antsika zanak’Andriamanitra aoka ny vavaka sy ny finoana an’ilay Marina no hoentintsika miady. Efa voalamina hatrany am-boalohany izay anjarantsika na dia tsy hitantsika misoritra aza izany.