Mana isan’andro – Zoma 24 Jolay 2015

2 PETERA 1. 1-11 F. 4
Ny fanalahidin’ny kristiana

Miorina tsara.

Voalohan-tenin’i Petera dia ny fanamafisana ny fototra maha-krisitiana. Jeso, Ilay marina tanteraka, dia nanome ny fahamarinany ho an’ny olombelona mpanota. Izay mino io fisoloana nataony io dia voavonjy, tonga marina tokoa eo anatrehan’Andriamanitra.

Vavaka :

Misaotra, Jeso fa afaka miaina lavitry ny tebiteby satria “tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’I Kristy Jeso” (Romana 8. 1).

Feno ny voninahitr’Andriamanitra sy ny faha-tsarany (4).

Raha soritsoritana ny tokony ho fiainan’ny mpino, dia tsy idealy sy nofinofy fotsiny fa azo tanterahana. Aoka isika tsy hanaiky ho osaosa, ho kivy lava raha tojo olana na fakam-panahy ka ho lavo moramora. Efa resin’ny Tompo ireny, ary efa nomeny ny hery sy ny fiadiana rehetra ilaina handresena (3). Anjarantsika ny miady, atombohy avy hatrany, ary aza atsahatra ny fanazaran-tena. Ampifandimbiasina amin’izany ireo voalaza amin’ny andininy faha-5-7. Ny olona mahatsiaro mandrakariva ny nanadiovana azy tamin’ny fahotana dia tsy mipetrapetraka, tsy miandry fanentanana na fanambatambazana fa mafana amin’ny fanompoana, mamokatra ary manana vina (8, 9).

Ny zava-dehibe :

Ny firaiketam-po amin’Andria-manitra (3). Amin’ny resaka ataon’i Petera dia ny “hampitombina tsara ny fiantsoana sy ny fifidianan’Andriamanitra” no tena manery azy (10). Ny antom-bavaka asandrany dia tsy ho an’ny filana ara-batana fa ny “fahasoavana sy ny fiadanana”(2). Amin’ny fifandraisany dia mametraka ny tenany ho mpanompon’i Kristy izy, ary misy itovizany amin’ny kristiana rehetra satria samy nantsoina (1). Mifanohitra amin’izany ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Sodokan’ny endrika ivelany ny maro, fampanantenana ara-materialy no betsaka amin’ny toriteny.

Tandremo ! Kolosiana 3. 1-5