Filazàna manjo

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika amin’ny finoana sy ny fanompoana an’i Jesoa Kristy Tompo sy Lohan’ny Fiangonana,

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty  no ampandrenesina sy ilazana amintsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny FPMA Athis-Fanantenana, fa ny fianakaviana RABARIVELO Rija sy Hajanirina mivady, Mpiara-mivavaka sady Mpandray ny Fanasan’ny Tompo eto amin’ny Tafo, dia namoy ny Reny malalan’izy ireo Rtoa ANDRIANTAVY Liliane Augustine, tamin’ny Zoma 24 Septambra 2021 lasa teo teto France (Poissy).

Ny famangiana sy fampaherezana ny fianakaviana dia ho tanterahana amin’ny fotoana maha mety azy araka ny fandaminana avy amin’ny fianakaviana.

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy telo mianaka sy ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismaël

Ny Mpitandrina RAVELOSON Josiane

Ny Filohan’ny Tafo Rtoa RAFELIMANANA Ny Hanitrinisoa