Filazàna manjo

 » Handry amin’ny fiadanana aho, ka dia hatory amin’izany ; satria Hianao Jehovah ô, no mampitoetra ahy mitokana irery tsy manana ahiahy » . Sal 4 : 8

Noho ny maha iray antsika ao amin ny Tompo, ary koa amin ‘ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin ny maty no hampendrenesanay fa i Andry Rakotondrasoa ANDRIAMASY mivady, mpandray ny fanasan’ny Tompo ato amintsika dia namoy ny rainy Jean ANDRIAMASY any an-tanindrazana .

Ny famangiana izany fianakaviana izany dia mbola ho lazaina miandalana eto ihany.

Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony. » Filipiana 1:21.

Aoka hitondra amim- bavaka izany fianakaviana izany isika mianakavy.

Manonona ny fiadanan’ny Tompo.

Ny mpitandrina.

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

« Mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin ny fanompoana ny Tompo » Rom 12 :11.

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa i Pasitera RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismael sy RALANTONIRINA vadiny, Mpitandrina  eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana dia namoy ny reny malalany Ramatoa RAVELOARISON Jeanine androany 31 juillet 2020 eto Frantsa.

Mbola ho lazaina amintsika eto ihany ny fandaminana mikasika izany.

Aoka isika samy hitondra amim- bavaka izany fianakaviana izany .

Maonona ny fiadanan’ny Tompo hirotsaka amintsika mianakavy.

Amin ‘ny anaran’ ny Birao ny Tafo Athis Fanantenana.

Ny filoha.

Lala RAFELIMANANA

 

FAIRE-PART MAMIE JEANNINE

 

Fandaharam-potoana

Deces Jeanine Mr D?sir? RAVELOARISON (1)

Taratasy fisaorana avy amin’ny fianakaviana

TARATASY FISAORANA NY TAFO FPMA Athis-Fanantenana

 

FAfAn : Fiaraha-miory sy fampaherezana ny Fianakavian’i Pasitera RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismael sy Rtoa RALANTONIRINA

FAfAn – Fiaraha-miory sy Fampaherezana ny Fianakavian’I Pasitera RAZAFIMAHATRATRA Marcellin Ismael sy Rtoa RALANTONIRINA 01082020

 

FPMA TOULOUSE : taratasy famangiana manjo

Famangiana manjo Pst Marcellin

——————————————————————————————————————

 

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa Rtoa RASOLOFONIAINA Ando Nirina mivady , mpandray ny Fanasan’ny Tompo eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana dia namoy ny ray malalany RASOLOFONIAINA Jean Victorien,  ny asabotsy 09 May 2020 tany an-tanindrazana. Ny famangiana sy fampaherezana azy ireo dia ho tanterahana amin’ny fotoana maha mety araka ny fivoaran’ny toe-javatra eto amin’ny tany sy ny firenena

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy ireo sy ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesan’ny  Fédération Protestante de France antsika    vahoakan’Andriamanitra eo anivon’ny FPMA, fa nodimandry tamin’ny  12   aprily 2020 teo amin’ny faha 99  taonany , Pasteur Jacques MAURY izay Filohan’ny FPF tamin’ny taona 1977-1987.

Raha ny tantaran’ny FPMA  no jerena dia I Pasteur Jacques MAURY dia anisan’ny nanampy betsaka ny FPMA , ary izy tamin’ny naha Sécrétaire Général des Associations chrétiennes d’étudiants  dia nanatrika ny synoda voalohan’ny FPMA tamin’ny taona 1959, izay nahitana an’i Pasteur Daniel RALIBERA sy  Pasteur Victor RAKOTOARIMANANA, ary amin’izany synoda izany no  nahavofidy  an’Atoa . Michelson RAMANANKASINA Filoha voalohany ny FPMA.

Mangataka antsika hahatsiaro amin’ny fitondrana am-bavaka ny fiankavian’i Pasteur Jacques MAURY.

 Manonona ny Fiadanan’ny Tompo amintsika

 

Amin’ny anaran’ny birao foibe FPMA

Roland Ratiarison, filoha mpanampy

Site FPMA https://fpma.church

 

——————————————————————————————————————

 

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo,

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy antsika sady Tompo sy Lohan’ny Fiangonana !

Hoy ny Soratra Masina : «Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany Miraisa saina ianareo rehetra, ka miaraha ory…mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy » (Rom.12 :15 ;I Petera 3 :8 ; Gal.6 :2).

Amin’ny maha-iray tampo antsika ao amin’i Jesoa Kristy  sy amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesanay anareo fa Rtoa RAKOTOFILIPO Helivololona na NENIVOLOLONA, mpandray ny Fanasan’ny Tompo,   eto amin’ny Tafo FPMA Athis-Fanantenana dia namoy ny zanany  malalany Tantely Hasina RAKOTOFILIPO 49 taona,  omaly Alatsinainy 30 Martsa 2020 tany an-tanindrazana. Ny famangiana sy fampaherezana azy sy ny ankohonany dia holazaina amintsika eto ihany.

Dia mangataka ihany koa ny fitondrana am-bavaka azy ireo sy ny ankohonany manontolo any an-tanindrazana ahery amin’izao manjo  izao.

Ho amintsika rehetra anie ny Tompo sy Andriamanitsika.

Ny Mpitandrina

 

 

——————————————————————————————————————

 

« Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie ; pleurez avec ceux qui pleurent » (Romains 12 :15)

« Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ » (Galates 6 :2).

Chers amis ! Que la grâce du Seigneur soit avec vous !

Nous sommes unis dans la foi et le service de Jésus Christ, Notre Seigneur et Chef de l’Église.

C’est avec tristesse mais dans la foi et l’Espérance de la résurrection des morts que nos frères et sœurs en Christ, Mr Christophe  et Mme Tahiana QUENEUILLE, diacre auprès de notre paroisse, nous font part du  décès de leur frère, beau-frère hier soir  Vendredi 20 Mars 2020 à l’hôpital Pitié-Salpêtrière.

Je vous invite à porter en prière toute la famille en cette période douloureuse qu’elle traverse actuellement.

Fraternellement en Christ

A Dieu seul la gloire.

LE PASTEUR