Filazàna manjo

 » …ary miaraha mitomany amin’izay mitomany.Mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalànan’i Kristy »( Rom.12:15; Gal.6:2).
 
Ry havana malala ao amin’ny Tompo!
 
Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary amin’ny maha iray tampo antsika amin’ny fanompoana an’i Jesoa Kristy Tompo no hampandrenesana antsika mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fiangonana FPMA Athis-Fanantenana, fa Atoa RAMELIJAONA Alain sy Voahangy mivady  izay samy diakona eto amintsika dia namoy ny rainy Atoa RAMELIJAONA Jean androany 25 01 2020 tany an-tanindrazana. Hanainga ho any Madagasikara rahampitso Alahady 26 01 2020 izy mivady. Koa ny famangiana sy fampaherezana azy ireo dia hotanterahana rehefa tafaverina izy ireo. Mangataka vavaka ho azy mianakavy kely.
Mirary soa sy fitahian’ny Tompo antsika rehetra.
 
Ny Mpitandrina

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Amin’alahelo lehibe no ampandrenesana antsika mpianakavin’ny finoana eto Athis Fanantenana, fa ny rahalahitsika Hervé RANDRIANASOLO dia namoy ny rainy any an-tanidrazana :

Andriamatoa RANDRIANASOLO Amédé

Ny fandaminana isankarazany dia hampitaina aoriana, fa izao filazana izao no atao dia mba hahatsiarovantsika ambavaka an’azy mivady sy ny  fianakaviana manontolo.

Amin’ny anaran’ny Mpitandrina sy ny biraon’ny fiangonana

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 
« Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’Andriamanitra Ray:
ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany. »
 (Jakoba 1: 27)
 
FILAZANA MANJO

 

RAVELOJAONA Lydia (teraka RAMAMONJISOA)

Ry havana,

 

Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.

Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ary amin’ny maha-iray antsika ao amin’ny Tompo no ampandrenesana anareo fa nisy zanaky ny Tafo FPMA Grenoble nodonam-pahoriana RAVELOJAONA Andrianavalomanga sy zanaka aman-jafiny izay namoy ny vadiny (sy reniny ary renibeny): RAVELOJAONA Lydia (teraka RAMAMONJISOA) anio zoma 27 desambra 2019 tetsy Lyon.

Ny fandaminana isankarazany dia hampitaina aoriana fa izao filazana izao no atao dia mba hahatsiarovantsika ambavaka ny fianakaviana manontolo. Azo atao ny mitondra fampaharezana amin’ny 0768625898.

Mirary soa anareo ho tahian’ny Tompo làlandava.

RAKOTONIRINA Rado Tsilavo
Filoha Mpanampy
Tafo FPMA Grenoble

 
 
 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Nefa Izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao” Lioka 22,32

 Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika vahoakan’ny FPMA , fa noraisin’ny Tompo any aminy teo amin’ny faha 88 taonany , ny mpanompony

Atoa RAMALANJAONA Jean Désiré

Izay ray  niteraka an’Atoa Collin RAMALAJAONA ,Filohan’ny Faritany Avaratra Atsinanana sy ny tafo FPMA Reims teo aloha.

Mangataka antsika mba samy hahatsiaro am-bavaka azy mivady sy ny fianakaviana manontolo , mba omen’ny Tompo ny Fampiononana Feno avy amin’ny Fanahy Masina sy mba hamenoinY ny banga rehetra vokatry ny fisarahana.

 Amin’ny anaran’ny birao foibe

Roland Ratiarison, filoha mpanampy