Mofon’aina – ALATSINAINY 12 MARTSA 2018

1 Efraima manodidina Ahy amin’ ny lainga, ary ny taranak’ Isiraely amin’ ny fitaka; Ary Joda mbola mikarenjy tsy manatona an’ Andriamanitra, dia ny Iray Masina sy Mahatoky.2 Efraima homan-drivotra sady manenjika ny rivotra avy any atsinanana, mandritra ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandozana; Manao fanekena amin’ ny Asyriana izy, ary diloilo no entina ho any Egypta.3 Manana ady amin’ i Joda koa Jehovah Ary tsy maintsy mamaly an’ i Jakoba araka ny alehany, Ka hatsingeriny aminy ny nataony.4 Fony mbola tany am-bohoka dia nihazona ny ombelahin-tongotry ny rahalahiny izy, ary rehefa lehibe izy, dia nitolona tamin’ Andriamanitra;5 Eny, nitolona tamin’ Ilay Anjely izy ka nahery; Nitomany izy sady nifona taminy; Nahita azy tao Betela Izy, ary tao no niresahany tamintsika;6 Jehovah, Andriamanitry ny maro, Jehovah no hahatsiarovana Azy.7 Koa miverena amin’ Andriamanitrao ianao; Tandremo ny famindrampo sy ny rariny. Ary miandrasa an’ Andriamanitrao mandrakariva.
HOSEA 12 :1-7

Hatramin’ny  fotoana  nialan’ny  olona  voalohany  tamin’ny fankatoavana  ny  Tenin’ Andriamanitra  dia mitady izay hanarenana  azy ny  Tompo , Mpamonjy  Izy  . Koa  mivoitra  eto  ny fanarenan’ny Tompo ny lavo.

1-Miresaka sy miteny ny  Tompo (and 4-5)

Zava-dehibe miavaka  ho  antsika kristiana ny  manana Andriamanitra  afaka  miresaka  sy miteny  amintsika. Ny  Baiboly  no hanehoany  ny  famonjeny   sy ny  Teniny  amintsika. Izy  no manatona  aloha  mba hifikirantsika Aminy . Izy  Ilay  efa tia  antsika  taloha  ary tia  antsika  hatramin’ny farany. Henoy  àry ny ny antson’ny Tompo  mitaona  antsika  fony  Izy teto  an-tany  ka mivavaha  mba  ho setrin’izany  . Ny vavaka  no nampianariny  hiraisantsika  Aminy  indray. Resaka hatao  Aminy  tokoa izany.

2- Mitady  ny  fomba rehetra  Izy (and 6-7)

Efa  fantany  tsara ny momba  antsika tsirairay  tahaka  ny hitanisany ny nataon’i Efraima  sy Joda . Tsy  misy  azontsika  hialana eo anatrehany  eo  anatrehany  , mampitandrina  antsika  hanao  ny  tsara  ary  mampiandry  antsika  ho  vavolombelony ny Tompo . Miharihary  izany  fa  ny fombany  rehetra no hanangonany  antsika  ho  eo anatrehany. Porofo  izany  fa  tsy mahafoy na mandao  antsika ny Tompo. Ataony  izay  mahafaly sy mahasoa   antsika  ka aoka  isika  hihaino  sy hankato  ny Teniny  mba hamirapiratra ny fahasoavany  sy ny voninahiny .

Fanontaniana:

Voafetra ve ny fotoana  na ny toerana  hihaonantsika  amin’ny Tompo  mba hiresahana Aminy ?

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen !