Fiaraha-mivavaka

« Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany… » ( Heb 10 :25).