Mofon’aina – TALATA 30 JANOARY 2018

1 Mialà, ka mipetraha amin’ ny vovoka, ry Babylona, zanakavavy virijina! Mipetraha eo amin’ ny tany, fa tsy amin’ ny seza fiandrianana, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe vehivavy malemilemy sy mihantahanta intsony ianao.2 Alao ny vato fikosoham-bary, ka kosohy ny koba; esory ny fisalobonanao, akaro ny moron-tongotr’ akanjonao; aoka hiseho ny fenao, ka miroboha mita ny ony.3 Hiseho ny fitanjahanao, eny, ho hita ny fahamenaranao; hitondra famaliana Aho ka tsy hiantra olona.4 Ny anaran’ ny Mpanavotra anay dia Jehovah, Tompon’ ny maro, Iray Masin’ ny Isiraely.5 Mipetraha mangingina, ka midìra ao amin’ ny maizina, ry Kaldea zanakavavy! Fa tsy hatao hoe Tompovavin’ ny fanjakana intsony ianao.
ISAIA 47 :1-5

ANDRIAMANITRA  NO TOMPON’NY  FAHEFANA REHETRA

Nihambo  hanana  fahefana  maharitra mandrakizay  Babylona  ka nihevitra  fa tsy  hisy   afaka   hanaisotra  izany  (jereo and 7).

1-Afaka  manaisotra  ny  fahefan’olombelona Izy 

Nanao  tsinotsinona  an’i Jehovah  Andriamanitr’Israely i Babylona  tamin’ny nadravany  tempoly tao Jerosalema. Noheveriny  fa ny faharavan’i Jerosalema   sy ny fahababoan’ny vahoakan’Israely dia fahafoanan’ny fahefan’i Jehovah  sy ny heriny. Nitokiany  fatratra  ireo  sampiny. Ambaran’ny mpaminany  ny handravana ny fahefany  sy  ny hampitanjahana  azy  amin-kenatra  lehibe (and 3,5). Fahefana  avy  amin’ Andriamanitra  samirery  ny  mametraka sy manaisotra  ny olona amin’ny toeran’ny mpitondra sy mpanapaka. Fampitandremana ho an’izay rehetra mihevitra  azy  ho manam-pahefana  izany  mba hanaovany  tsara   ny asany  amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra.

2-Izy  no manafaka  ny vahoakany 

Jehovah no mpanavotra ny olony. Mampahatezitra  an’i Jehovah ny fampijaliana atao  amin’ny vahoakany, ary  izao  dia hanao  valifaty  tokoa Izy. « Hitondra famaliana  Aho  ka  tsy hiantra olona  » (and 3 d). Tsy  mahafoy  ny  olony   izay  mitaraina  sy  miverina  Aminy  Izy  ka mamonjy  azy amin’ny tànan’ny  fahavalo . Tsy  sitrak’ Andriamanitra ny  fanompoan-tsampy. Hofaiziny  sy hesoriny  amin’ny fahefany  izay  mirehareha  sy  mihevitra  Azy  ho  tsy  misy   ka mampijaly  ny vahoaka  voafidiny .

Fanontaniana:

Inona no andraikitry ny fiangonana manoloana ny fampahantrana sy fampijaliana mahazo ny vahoaka ?

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen !