PERIKOPA 2021

Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika!

« … Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ; mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana »
Salamo 100 and 2

PERIKOPA 2021a